Close

Algemene Voorwaarden VitaliSano

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities

1.1.    In deze Algemene Voorwaarden beschouwen we VitaliSano als de handelsnaam voor een gezondheidsblog, beheerd door Pascale Delbeke, gevestigd te Europalaan 18, 9880 Aalter, België en onder deze naam ingeschreven in het handelsregister van Gent met het BTW-nummer BE 0864 845 367.

1.2.    VitaliSano beschouwt als gebruiker elke persoon die de website leest met het oog op het vergaren van informatie over gezondheid en gezondheidspreventie.

1.3.    VitaliSano beschouwt als klant elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die handelingsbekwaam en ouder is dan 18 jaar en een e-book koopt via de website.

1.4.    VitaliSano beschouwt als aankoop elke aanvraag door de klant tot het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen VitaliSano en de klant via de website www.vitalisano.be met betrekking tot de e-books die worden aangeboden via VitaliSano.

1.5.    De onderhavige Algemene Voorwaarden van VitaliSano, die eveneens op de website www.vitalisano.be worden vermeld, gelden voor elke transactie tussen VitaliSano en zijn klanten. Onder transactie wordt verstaan het geheel van handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van e-books die gekocht en betaald worden via creditkaart, het PayPal platform of eender welke andere methode van virtuele transactie via deze website.


Artikel 2: Toepassing en nietigheid

FF2.1.    Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen tussen de gebruiker of de klant van deze website en de website van VitaliSano. Deze handelingen betreffen zowel het gebruik van de website van VitaliSano als de aankopen van e-books die de klant op dat ogenblik via VitaliSano overweegt te plaatsen.

2.2.    Door het loutere bezoeken en raadplegen van VitaliSano of door het plaatsen van een bestelling via VitaliSano, verklaart de gebruiker en de klant zich akkoord met de inhoud ervan en wordt telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

2.3.    VitaliSano behoudt zich het recht voor om de clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. De publicatie op de website van VitaliSano zal steeds voorzien zijn van de laatste datum van wijziging, en geldt als kennisgeving van deze wijziging. Het verdere gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. 

2.4.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door VitaliSano toegestaan, hebben deze Algemene Voorwaarden onverminderd voorrang op de Algemene Voorwaarden en de werkwijze van de klant.

 2.5.      In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In geval één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen VitaliSano en de klant alsnog overleggen om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige bepalingen kunnen vervangen, en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 3: Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

FF3.1.    De klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.


Artikel 4: Voorwerp

FF4.1.    VitaliSano biedt met haar website hoofdzakelijk gratis informatie over gezondheid, voeding en gezondheidspreventie en gratis en te betalen e-books aan.

4.2.    Voor het ontvangen van een gratis of te betalen e-book vult de klant zijn persoonsgegevens in een formulier in. De aangekochte e-books worden online betaald met een creditkaart naar keuze via het aangeboden veilige PayPal platform.

4.3.    De klant hoeft zelf geen PayPal account te hebben om via dit platform te betalen.

4.4.    Na betaling ontvangt de klant onmiddellijk en automatisch in zijn mailbox het door hem aangekochte e-book in pdf-formaat.


Artikel 5: Prijzen

FF5.1.    De prijzen vermeld op de website van VitaliSano zijn steeds in euro en BTW inclusief. De BTW op e-books bedraagt 21%.

5.2.    Aangezien de e-books digitaal per e-mail worden doorgestuurd, worden geen extra verzendkosten aangerekend.

5.3.    VitaliSano behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de bestelde producten gefactureerd op basis van de geldende tarieven om het moment van de aankoop.


Artikel 6: Aankopen, betalingen en facturen

6.1.    Aangezien de website van VitaliSano geen webshop is, zal elk e-book afzonderlijk besteld en betaald dienen te worden.

6.2.    Alle gegevens die de klant aan VitaliSano bezorgt in het kader van de bestelling van een gratis of te betalen e-book, zijn bindend. VitaliSano kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens zoals facturatieadres, e-mailadres en telefoonnummer. Bijgevolg kan VitaliSano niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om het bestelde e-book te leveren. 

6.3.    Het automatische registratiesysteem biedt van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

6.4.    Na ontvangst van de bestelling en de betaling van de klant voor de aankoop van een e-boek, ontvangt hij een aankoop- en betalingsbevestiging en een aankoopfactuur van VitaliSano op het e-mailadres dat hij heeft ingegeven bij het registreren van zijn bestelling.

6.5.    Deze bevestiging en factuur omvat volgende gegevens:
 – Naam, voornaam en adres van de klant
 – Telefoonnummer en e-mailadres
 – Een omschrijving van het e-book dat de klant gekocht heeft
 – De prijs van het e-book

6.6.    Het niet ontvangen van deze bevestiging en factuur kan verschillende redenen hebben:
 – Het foutief invoeren van een e-mailadres
 – De mails van VitaliSano zitten in de spamfilter of ongewenste mails van de klant.
 VitaliSano kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief ingeven van het e-mailadres door de klant of het nalaten van de klant om zijn ongewenste mails na te kijken. Bijgevolg kan VitaliSano niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen of het niet ontvangen van zijn mails en het door hem aangekochte e-book.

6.7.    De aankoop is pas definitief zodra VitaliSano deze heeft aanvaard en de klant het volledige bedrag betaald heeft aan VitaliSano, conform één van de voorgestelde betaalmethoden.

6.8.    In het algemeen en zonder dat er verdere uitleg voor nodig is, behoudt VitaliSano zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.9.    Enkel meerderjarige handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een e-book bij VitaliSano kopen.

6.10.    Klanten die zich niet zo goed thuis voelen op het internet kunnen ook hun bestelling telefonisch of per e-mail plaatsen. Dezelfde gegevens als in punt 6.5 zullen worden opgevraagd en schriftelijk door VitaliSano genoteerd. De bevestiging en aanvaarding gebeurt echter schriftelijk via e-mail. De klant wordt dan via mail uitgenodigd om het verschuldigde bedrag op de rekening van VitaliSano te storten. Na ontvangst van de betaling, stuurt VitaliSano het gekochte en betaalde e-book per mail naar een door de klant opgegeven mailadres. Indien de klant niet beschikt over een e-mailadres, kan het e-book ook naar het e-mailadres van een familielid of kennis gestuurd worden.


Artikel 7: Recht van afstand en retourrecht

7.1.    Conform de wetgeving betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMCB) van 6 april 2010, heeft de klant het recht om zonder boete of opgave van reden afstand te doen van zijn aankoop. De klant beschikt hiervoor over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen, om ze terug te sturen naar VitaliSano tegen omwisseling of terugbetaling.

7.2.     Voor e-books geldt echter geen retourrecht. Bij de bevestiging van een e-bookbestelling is de gebruiker er immers toe gehouden zich akkoord te verklaren om de downloadlinks onmiddellijk te ontvangen. Door deze voorwaarde te aanvaarden doet de gebruiker afstand van zijn retourrecht voor e-books.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1.    VitaliSano en de natuurlijke persoon als bezitter van VitaliSano kunnen in geen geval en op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade van allerlei aard die kunnen voortvloeien uit het slecht gebruiken en toepassen van de informatie op de website.

8.2.    Ondanks de grote voorzorgsmaatregelen die genomen worden door VitaliSano bij het opstellen van de artikelen op haar website, zijn kleine vergissingen of nalatigheden niet onbestaand. De teksten en afbeeldingen op de website van VitaliSano zijn exemplatief en te goeder trouw weergegeven.

8.3.    De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van VitaliSano, is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de opdracht (met name de essentiële verbintenis, hetzij de verkoop van e-books). De vergoeding voor een directe tekortkoming van de essentiële verbintenis kan nooit meer bedragen dan het totaal zoals gefactureerd aan de klant.

8.4.    VitaliSano kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten en niet voorzienbare schade voortvloeiend uit gebeurtenissen of processen extern aan de advisering of opdracht.

8.5.    Zo kan VitaliSano geen garantie geven dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de links of verwijzingen via deze website naar andere websites, vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

8.6.    De links of verwijzingen naar andere websites houden geen aanbeveling of garantie in voor wat betreft de juistheid en de volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid, en het virusvrij zijn van deze andere websites.

8.7.   VitaliSano kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden, onderbrekingen van de website door eventuele serverproblemen of de stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.


Artikel 9: Klachten

9.1.    Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant VitaliSano onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming.

9.2.    Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten. Dit schrijven moet bovendien worden verzonden binnen de 8 dagen na het ontstaan van de ondeugdelijkheid.

9.3.    Wanneer VitaliSano van mening is dat de klacht van de klant terecht is, zal VitaliSano een deel of de totaliteit van het factuurbedrag terugstorten aan de klant.


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle teksten, foto’s, grafieken, films, afbeeldingen of andere illustratieve elementen, benamingen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website www.vitalisano.be zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom en behoren toe aan VitaliSano.

10.2. Niets op deze website mag gekopieerd worden, op andere websites geplaatst worden of gepubliceerd worden in welke vorm ook, zonder de geschreven voorafgaandelijke toestemming van VitaliSano, op straffe van schadevergoeding.

10.3. Deze website bevat ook teksten, afbeeldingen en andere elementen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. VitaliSano geeft op geen enkele manier de toestemming om de intellectuele eigendom van deze derden te gebruiken.

10.4. Alle informatie en afbeeldingen van de leveranciers, fabrikanten of andere instanties zijn met hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op deze website gebruikt.


Artikel 11: Bescherming van persoonlijke gegevens

11.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is bij wet verplicht. Deze gegevens zijn essentieel om de bestellingen correct te kunnen verwerken en te verzenden. Bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

11.2. De persoonsgegevens die nodig zijn om de online aankoop van een e-book via VitaliSano te verwerken en bijgevolg door VitaliSano opgevraagd kunnen worden tijdens zijn registratie op de website zijn: naam, voornaam, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer of gsm-nummer.

11.3. De klant of gebruiker die nog geen klant is van VitaliSano, heeft de eigen keuze om zich al dan niet in te schrijven voor de regelmatige nieuwsbrief, die hem gestuurd kan worden per e-mail. De persoonsgegevens die hiervoor gevraagd worden, zijn het e-mailadres.

11.4. VitaliSano is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot de Bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en verzameld worden voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Conform deze wet beschikt elke klant van VitaliSano over het recht tot toegang tot zijn persoonsgegevens en heeft hij het recht om deze aan te passen, te verbeteren en te schrappen. Elke klant kan dit zelf doen via zijn persoonlijke toegang tot de lijst van de ingeschrevenen voor de nieuwsbrief. Deze link is te vinden onderaan elke nieuwsbrief die de klant ontvangt van VitaliSano. Indien dit niet zou lukken, kan de klant via een mail aan VitaliSano vragen om zijn persoonlijke gegevens aan te passen, te verbeteren of te schrappen. Meer hierover in ons Spam Beleid.

11.5. VitaliSano verbindt er zich toe om de gegevens van haar klanten nooit aan derden door te geven.


Artikel 12: Overmacht

12.1.  In geval van overmacht is VitaliSano niet verplicht om de aangegane leveringsverplichtingen na te komen. In een dergelijk geval is VitaliSano gerechtigd om mits schriftelijke mededeling de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

12.2. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan die zich buiten de schuld en/of het risico van VitaliSano voordoet en waardoor VitaliSano niet in de mogelijkheid is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Tot deze omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen in het communicatiesysteem, het niet of niet tijdig kunnen leveren door de leverancier en/of fabrikant of andere ingeschakelde derden zoals het transportbedrijf of een probleem met de website.


Artikel 13: Contactgegevens

13.1. Alle communicatie in verband met deze Algemene Voorwaarden dient plaats te vinden met: VitaliSano, Europalaan 18, 9880 Aalter, of per e-mail naar contact[at]vitalisano.be.


Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen

14.1.  Voor elke betwisting die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop vermeld staat, zal het Belgisch Recht van toepassing zijn.

14.2.  Indien er zich moeilijkheden zouden voordoen tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verbinden klant en VitaliSano zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

14.3. Indien een minnelijke schikking geen oplossing biedt voor het geschil, is enkel de rechtbank van Gent bevoegd, het rechtsgebied waaronder de zetel van de bezitter van VitaliSano als natuurlijke persoon zich bevindt, ongeacht de plaats van de levering of de woonplaats van de klant.

 

Laatste gewijzigde versie: 21 april 2017